Ochrona pracownicy w czasie ciąży

color-blocks-2

Ochrona pracownicy w czasie ciąży

W pierwszej kolejności - wobec pojawiających się wątpliwości - należy wyjaśnić, że Kodeks pracy wprowadza zasadę szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy kobiet będących w ciąży,  nie określając, że wynikająca z niej ochrona przed zwolnieniem (wypowiedzeniem umowy) rozpoczyna się dopiero z początkiem trzeciego miesiąca jej trwania. Oznacza to, że co do zasady każda kobieta objęta jest tą ochroną od początku ciąży. Z ochrony tej wyłączone zostały jedynie kobiety zatrudnione w oparciu o umowę na okres próbny nieprzekraczający jednego miesiąca.

Trzeba zwrócić jednak uwagę na pewne różnice, które rzeczywiście występują pomiędzy sytuacją w jakiej znajduje się kobieta zatrudniona na czas nieokreślony, a kobieta pracująca w oparciu o umowę zawartą na czas określony. Inaczej bowiem będzie się kształtował moment zakończenia ochrony, o której mowa w obu sytuacjach. W pierwszym przypadku ochrona trwa aż do zakończenia urlopu macierzyńskiego pracownicy, w drugim zaś ustaje ona z momentem porodu. 

W sytuacji kobiet zatrudnionych na czas określony kodeks pracy przewiduje jednak, że w przypadku, w którym umowa zawarta na okres przekraczający jeden miesiąc miałaby zakończyć się po upływie trzeciego miesiąca trwania ciąży ze względu na upływ okresu na jaki została ona zawarta, z mocy prawa ulega ona przedłużeniu aż do czasu porodu.

Oznacza to, że pracownica zatrudniona w oparciu o umowę o pracę na czas określony, jeżeli nie jest to umowa na okres próbny nie przekraczający jedne miesiąca, objęta jest ochroną przed zwolnieniem od początku trwania ciąży. Co więcej jeżeli jej umowa o pracę miałaby zakończyć się po upływie trzeciego miesiąca ciąży a przed porodem, z mocy prawa ulega ona przedłużeniu aż do samego porodu. W wielu przypadkach ochrona ta obejmować będzie więc cały okres ciąży.