Ujednolicenie procesu likwidacji szkód

color-blocks-2

Ujednolicenie procesu likwidacji szkód

21 czerwca 2016 roku Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), celem ujednolicenia procesu likwidacji szkód wydała rekomendację regulujące zasady wypłat odszkodowań komunikacyjnych za szkody niemajątkowe.

Rekomendacje KNF z 21 czerwca 2016 roku, stanowią uzupełnienie wytycznych, wydanych 16 grudnia 2014 roku, dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych.

W uzasadnieniu przeczytać można, że celem nadrzędnym, było zapewnienie przewidywalności w procesie ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej, z uwagi na fakt, że przepisy prawa nie zawierają żadnych kryteriów, jakimi należy kierować się przy określaniu wysokości zadośćuczynienia. Zdaniem KNF „Zakłady ubezpieczeń nie prezentują jednolitego podejścia do katalogu okoliczności, jakie powinny być brane pod uwagę przy ocenie szkody niemajątkowej, jak również do wyceny tych okoliczności ( )”

Teks rekomendacji zwraca także uwagę na dostrzeżone duże dysproporcje pomiędzy wypłacanymi przez zakłady ubezpieczeń kwotami zadośćuczynienia, a kwotami zadośćuczynienia zasądzanymi w tych samych sprawach przez sądy powszechne, podkreślając przy tym, że rekomendacje uwzględniają orzecznictwo Sądu Najwyższego i utrwalone orzecznictwo sądów powszechnych.

Dokument sporządzony przez KNF zawiera 21 szczegółowych rekomendacji, które są podzielone na trzy obszary, z których pierwszy obejmuje organizację, zarządzanie, nadzór i kontrolę nad procesem ustalania i wypłaty odszkodowania, natomiast, drugi dotyczy sposobu prowadzenia postępowania. Trzeci zaś określa sposób ustalania wysokości zadośćuczynienia.

Zakłady ubezpieczeń mają czas na zastosowanie się do przedmiotowych rekomendacji do dnia 31 grudnia 2016 roku.