50 tyś zł. odszkodowania za upadek na chodniku

color-blocks-2

50 tyś zł. odszkodowania za upadek na chodniku

Zadośćuczynienie w kwocie 50.000,00 zł oraz kwotę 2.400,00 zł tytułem odszkodowania, tj. kosztów niezbędnej opieki osób trzecich oraz koszty lekarstw, przyznał Sąd Okręgowy w Łodzi poszkodowanemu, który idąc chodnikiem przed blokiem poślizgnął się i upadł (sygn. akt II C 84/14).

Obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości ciąży na jej właścicielu, także gdy właścicielem działki stanowiącej  chodnik, na którym doszło do upadku jest inny podmiot(najczęściej gmina).

Upadek miał miejsce w części chodnika, na której były ubytki w płytach chodnikowych.

Nadto, w dniu zdarzenia było mroźno, padał śnieg. Nad ranem dozorczyni odśnieżała chodnik. Jednakże w chwili zdarzenia chodnik nie był posypany piaskiem, ani solą, leżała około 5 cm warstwa śniegu, było ślisko.

Chociaż, jak ustalił sąd, dozorczyni odgarniała śnieg wcześnie rano, w ocenie Sądu, wyłączną przyczyną upadku powoda była śliska, nieodśnieżona powierzchnia chodnika. Sąd przyjął bowiem, że od chwili odgarnięcia śniegu z przedmiotowego chodnika do upadku napadała 5 centymetrowa warstwa śniegu, a przy tym nawierzchnia nie była posypana piaskiem, ani solą.

W wyniku potknięcia 79 – cio letni mężczyzna doznał złamania szyjki prawej kości udowej. W ocenie biegłego uszczerbek na zdrowiu w zakresie narządów ruchu będący skutkiem doznanego urazu jest stały i wynosi 40 %.

W ocenie sądu zakres cierpień fizycznych i ps ychicznych odczuwanych przez poszkodowanego w związku z doznanymi obrażeniami narządów ruchu był znaczny, co wiąże się z doznawanym bólem, pozostawianiem w szpitalu, zabiegiem operacyjnym, chodzeniem przy pomocy kul, ograniczeniem sprawności.

Wskazane zaś okoliczności przesądziły o wysokości zasądzonego zadośćuczynienia.